Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.ziggys.sk je spoločnosť Ziggy´s hand made foods s. r. o., Dobrohošť 342, 
Dobrohošť 930 31 , IČO: 55 294 065. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro vložka č.53664/T .

 1. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1.1. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe návrhu, ktorý zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplnenej objednávky alebo odoslaného formulára prostredníctvom internetovej stránky https://www.ziggys.sk (predávajúceho), ktorému zaslal návrh na jej uzatvorenie objednávkou. Predmetom zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len “objednávka”).

1.2. Po odoslaní objednávky bude zaslaná na e-mailovú adresu automaticky generovaná správa o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len “potvrdenie doručenia objednávky”). V prípade potreby je možné, že na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť zasielané všetky dodatočné informácie ohľadne jeho objednávky.

1.3. Potvrdenie o doručení objednávky obsahuje informácie o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, ktorá nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

1.4. Následne bude zaslaná na e-mailovú adresu kupujúceho informácia, ktorá obsahuje oznámenie o tom, či objednávka kupujúceho bola akceptovaná (ďalej len “akceptácia objednávky”). Obsahom akceptácie objednávky sú názov a špecifikácia tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o pravdepodobnej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o podmienkach, spôsobe cene a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia pre kupujúceho, ďalej údaje o predávajúcom ako napríklad obchodné meno, sídlo, IČO a podobné. Oznámenie môže obsahovať aj iné potrebné údaje.

1.5. Uzatvorenie kúpnej zmluvy nastáva doručením akceptácie objednávky elektronickou alebo písomnou formou.

1.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok na príslušnej podstránke e-shopu https://www.ziggys.sk/ tak, že:

1.6.1 o hlavných vlastnostiach produktu alebo charaktere služby napr. doruční, v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej stránke e-shop predávajúceho,

1.6.2. o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke e-shopu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke (footer) e-shopu predávajúceho,

1.6.3. o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä e-mailovu adresu jeho elektronickej pošty, ktoré sú uvedené na príslušnej podstránke e-shopu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke e-shopu predávajúceho (footer),

1.6.4. o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

1.6.5. informoval na príslušnej stránke e-shopu predávajúceho,

1.6.6. o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke e-shopu predávajúceho,

1.6.7. o informácii a o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke e-shopu predávajúceho,

1.6.8. o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke e-shopu predávajúceho,

1.6.9. o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke e-shopu predávajúceho,

1.6.10. o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

1.6.11. o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej stránke e-shopu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke e-shopu predávajúceho,

1.6.12. o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

1.6.13. o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom vzájomnej dohody

1.6.14. o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej stránke e-shopu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke e-shopu predávajúceho.

 1. Práva a povinnosti predávajúceho

2.1. Predávajúci je povinný:

 1. a) v prípade potvrdenia objednávky formou akceptácie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, lehote, kvalite a zabaliť ho a zabezpečiť prepravu spôsobom potrebným na jeho nezávadné uchovanie a ochranu pri prevoze.
 2. b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.
 3. c) zaslať potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy napríklad cez e-mail alebo telefonicky. Potvrdenie je povinný zaslať bezodkladne a musí obsahovať všetky informácie uvedené v 2.6. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je povinný kupujúci bezodkladne informovať predávajúceho prostredníctvom e-mailu, ktorý je uvedený na podstránke e-shopu predajcu.
 4. d) najneskôr spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu v elektronickej alebo písomnej forme všetky potrebné doklady na prevzatie zakúpeného tovaru a tak isto ďalšie doklady, ktoré sú predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ako napríklad dodací list a daňový doklad.

2.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar.

2.3. V prípade nedostupnosti tovaru alebo vypredania zásob, nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je povinnosťou predávajúceho ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, poprípade možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy pre kupujúceho (storno objednávky). Odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo storno objednávky je možné zaslaním e-mailu kupujúcim. V prípade uhradenia kúpnej ceny kupujúcim alebo jej časti, je povinnosťou predávajúceho vrátiť všetky platby a teda už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a iných nákladov a poplatkov v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pokiaľ nedôjde k prijatiu náhradného plnenia kupujúcim, ponúkané predávajúcim a ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade uhradenia kúpnej ceny kupujúcim alebo jej časti, je predávajúci povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, kupujúcemu.

 1. Práva a povinnosti kupujúceho

3.1. Predávajúci oboznámil kupujúceho o povinnosti zaplatiť kúpnu cenu, prostredníctvom cenníka uvedeného na e-shope predajcu. Táto povinnosť je súčasťou objednávky.

3.2. Práva kupujúceho: Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

3.3. Povinnosti kupujúceho:

 1. a) zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov za doručenie objednaného tovaru,
 2. b) prevziať tovar, ktorý bol objednaný a dodaný
 3. c) v dodacom liste potvrdiť prevzatie tovaru svojim podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby.
 4. Dodacie a platobné podmienky

4.1. Pri každom produkte na internetovej stránke e-shopu je uvedená obvyklá dostupnosť tovaru aj s termínom jeho doručenia.

4.2. Predávajúci je povinný dodať produkt kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do dňa na ktorý bol produkt objednaný ( dátum je uverejnený na stránke e-shopu). Pokiaľ si túto povinnosť predávajúci nesplnil, môže ho kupujúci vyzvať, aby dodal vec v ním určenej primeranej dodatočnej lehote. Ak nedôjde k dodaniu veci ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

4.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie produktu aj pred uplynutím lehoty na dodanie produkt dohodnutej v kúpnej zmluve.

4.4. Povinnosťou kupujúceho je prevziať produkt na dohodnutom mieste, podľa kúpnej zmluvy alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním produktu (ďalej len “miesto”). Kupujúci je povinný prevziať produkt v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť produkt a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním produktu (ďalej len „Časový rozsah“).

4.5. Pokiaľ, predávajúci dopraví produkt kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, je povinnosťou kupujúceho prevziať produkt osobne alebo zabezpečiť, prevzatie produktu osobou splnomocnenou kupujúcim. Kupujúci je povinný podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny, o doručení a o odovzdaní produktu. Povinnosťou tretej osoby splnomocnenej na prevzatie produktu je predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Okamihom doručenia produktu kupujúcemu sa produkt považuje za dodaný. Doručením produktu kupujúcemu sa rozumie dodanie produktu na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní produktu kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

4.6. V prípade potreby opakovať dodanie produktu z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu alebo ak kupujúci neprevezme produkt do 7 dní po márnom uplynutí časového rozsahu, bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady vo výške skutočných nákladov za vzniknutú škodu za pokus o neúspešné doručenie produkt na miesto.

4.7. Povinnosťou kupujúceho je kontrola prijatej zásielky, obal produktu a aj produkt, ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho, napríklad kuriér. Pokiaľ bude zistená vada produktu, je povinnosťou zástupcu predávajúceho umožniť kupujúcemu vyhotovenie záznamu o povahe a rozsahu vady produktu, správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. S takto vyhotoveným záznamom, doručeným predávajúcemu môže kupujúci odmietnuť prevziať dodaný produkt s vadou alebo potvrdiť doručenie produktu s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád produktu u predávajúceho alebo ním určenej osoby. Pokiaľ kupujúci odmietne prevziať dodaný produkt s vadami, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie produktu predávajúcemu znáša predávajúci.

4.8. V prípade nedodania produktu predávajúcim, je kupujúci oprávnený v lehote uvedenej v bode 4.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od okamihu doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Peňažné prostriedky sa prevedú na bankový účet, ktorý určí kupujúci.

4.9. Produkty, ktoré sú zverejnené na e-shope predávajúceho https://www.ziggys.sk/ sú určené k okamžitej spotrebe.

 1. Kúpna cena

5.1. Kúpna cena za produkt, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve medzi kupujúcim a predávajúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len “kúpna cena”). V prípade ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický produkt uvedená v ponuke e-shopu a v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

5.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie produktu v hotovosti, resp. platobnou kartou cez platobnú bránu tatrabanky, dobierkou v mieste dodania produktu alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase objednávky, nie pred prevzatím produktu.

5.3. Pri zaplatení kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, sa považuje za deň platby, okamih kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5.4. Povinnosťou kupujúceho je zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý produkt v lehote podľa kúpnej zmluvy.

5.5. Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie produktu kupujúcemu, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu objednávky produktu.

5.6. Vynesenie produktu a náklady s tým súvisiace nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

 1. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na produkte

6.1. Vlastnícke právo k produktu nadobúda kupujúci až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar.

6.2. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme prechádza na neho nebezpečenstvo škody na tovare.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1. Pokiaľ dôjde k nemožnosti splniť svoje povinnosti zo strany predávajúceho, vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy, z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti produktu alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

7.2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ dôjde ku skutočnosti, že by daný produkt vykazoval vady typu:

 • Porušený obal produktu pred prevzatím
 • Produkt obsahuje potraviny, ktoré nie sú vhodné k okamžitej spotrebe, pretože sú potraviny staré, skazené, znehodnotené
 • Produkt vykazuje známky poškodenia z výroby

 


7.3. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • predaj produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, produktu vyrobeného podľa požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaju produktu, ktorý je určený k okamžitej spotrebe 
 • predaj produktu uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 

 1. Alternatívne riešenie sporov

8.1. Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov.